Vedtekter Skrautvål il

Postet av Skrautvål IL den 25. Jun 2015
Lov for Skrautvål idrettslag

stiftet 26. feb. 1957Vedtatt den 13. februar 2002.Godkjent av idrettsstyret den________________.[1]

§ 1 (Formål)Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

§ 2 (Organisatorisk tilknytning)Laget er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Oppland

idrettskrets.Laget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.Laget hører hjemme i Nord Aurdalkommune, og er medlem av

Nord Aurdal idrettsråd.[2]Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 5, 11, 12 og 13 gjelder for idrettslaget

uavhengig av hva som måtte stå i lagets egen lov.

§ 3 (Medlemmer)Alle som lover å overholde lagets og overordnedes idrettsmyndigheters

lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.[3]Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds,

samt lagets lover og bestemmelser.En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til

andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent

er betalt.

§ 4 (Stemmerett og valgbarhet)For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært

medlem i minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent.[4]Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og

som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Det

kan ikke velges representant som er arbeidstaker i laget. Dette gjelder

ikke for representanter som er valgt av og blant de ansatte, eller som er

spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

§ 5 (Kontingent)Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.[5]Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett

eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i laget.

Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er

betalt. Hvis medlemmet fortsatt skylder kontingent etter forfalt to års

kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra lagets

side.§ 6 (Tillitsvalgtes godtgjørelse)[6]Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter,

inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av

vervet.Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid.Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av

lagets budsjett og regnskap.

§ 7 (Inhabilitet)For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder

NIFs inhabilitetsregler.

§ 8 (Straffesaker)For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 (NIFs

Straffebestemmelser).

§ 9 (Årsmøte)Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år[7] i februar måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel,[8] direkte til

medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på

årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig

sakliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre

personer og/eller media til å være tilstede.Årsmøtet er vedtaksførtdersom det møter et antall

representanter/ medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer.

Dersom årsmøte ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt

uten krav om minmumsdeltakelse. Ingen har mer enn en stemme, og

stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført

på saklisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og

avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas

i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakliste[9].§ 10 (Ledelse av årsmøtet)Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av

laget.

§ 11 (Stemmegivning på årsmøtet)Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet

med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det

fremmes krav om det. Skal flere velges ved samme avstemming, må

stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal

velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som

inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn

det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn

halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to

kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet,

avgjøres valget ved loddtrekning.Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses

valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved

valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har

oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn

halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige

kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest

stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.§ 12 (Årsmøtets oppgaver)Årsmøtet skal:[10]1.Behandle lagets årsmelding.

2.Behandle lagets regnskap i revidert stand.[11]

3.Behandle innkomne forslag.

4.Fastsette kontingent.

5.Vedta lagets budsjett.

6.Bestemme lagets organisasjon (jfr. §15).

7.Velge:[12]

a)Leder og nestleder

b)7 styremedlemmer og 1 varamedlem [13]

c)2 revisorer[14]

d)Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet

e)Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlemVed valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i

medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert

kjønn. Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v. som består av 3 eller færre

medlemmer.§ 13 (Ekstraordinære årsmøter)Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet

idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de

stemmeberettigede medlemmene krever det.Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers

varsel.Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som

er kunngjort i innkallingen.

§ 14 (Styret)[15]Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.[16]Styret skal:[17]

1.Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak ogbestemmelser.

2.Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3.Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4.Representere laget utad.Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av

styremedlemmene forlanger det.Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede.

Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller

møtelederens stemme dobbelt.

§ 15 (Grupper/avdelinger)[18]Laget kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av

oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Lagets årsmøte bestemmer

opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og

ledes.[19]For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og

avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad

uten styrets godkjennelse.[20]

§ 16 (Lovendring)Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært

årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten, og det kreves 2/3 flertall

av de avgitte stemmer.Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de

er godkjent.

§ 17 (Oppløsning)Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir

oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært

årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her

gjentas med 2/3 flertall.Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om

sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes

i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr, § 16.I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets

eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettskretsstyret.Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen.

[1] Jfr. NIFs lov §§ 2-2 og 10-5.

[2] Merk at idrettslaget bare kan være medlem av ett idrettsråd. Hvis

lagets naturlige område strekker seg over mer enn en kommune, må laget

velge hvilket idrettsråd det skal tilhøre.

[3] Når det står "kan bli tatt opp som medlem" innebærer dette at ingen

har krav på å bli medlem. Lovutvalget har uttalt at på bakgrunn av

bestemmelsens tilblivelse, har et idrettslag rett til å avslå en

opptakssøknad i helt spesielle tilfeller, og et slikt avslag vil kunne

ankes inn for Idrettsstyret. Som eksempel på avslagsgrunn kan være at

medlemmet har avlagt positiv dopingprøve.

[4] Jfr. NIFs lov §2-5.

[5] Et medlem kan avtale med laget at kontingenten skal betales helt eller

delvis ved dugnad. Merk at styret har svært begrenset adgang til å pålegge

medlemmene dugnadsplikt.

[6] Jfr. NIFs lov § 2-6.

[7] Laget kan velge om årsmøtet skal avholdes hvert år, eller om

årsmøteperioden skal være 2 år.

[8] Jfr. NIFs lov § 2-8.

[9] Jfr. NIFs lov § 2-9.

[10] Listen over årsmøtets oppgaver i denne bestemmelsen er minimum av hva

lagets lov skal inneholde. I tillegg kan andre oppgaver også tillegges

årsmøtet.

[11] Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper

eller avdelinger, skal omfatte henholdsvis regnskapene og budsjettene for

disse avdelingene/gruppene. Dette følger av at avdelinger og grupper i et

idrettslag aldri kan være juridisk og økonomisk selvstendige enheter, da

laget ellers ikke lenger ville vært ett idrettslag. Se også § 15.

[12] Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på årsmøtet.

Det er ikke noe i veien for at årsmøtet i tillegg kan velge andre

tillitspersoner som det er behov for.

[13] Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes ved vedtakelse av

loven. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan velges til

spesifikke oppgaver, således at man isteden for å velge 3 styremedlemmer

kan velge f.eks. kasserer, sekretær og materiellforvalter.

[14] Idrettslag med omsetning på mer enn kr. 5.000.000,- plikter å ha

engasjert revisor, jfr. regnskaps- og revisjonsbestemmelsenes § 5-1.

[15] Styret kan bestå av andre enn de som er valgt på årsmøtet, som f.eks.

leder i gruppene o.l. Dette må i så fall presiseres i denne paragrafen.

[16] Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres

til andre organer/personer innen laget (det kan således ikke lovfestes at

representantskapet e.l. skal kunne overprøve styrets vedtak).

[17] Her er det tatt med minimum av hvilke oppgaver som skal tilligge

styret. Det er ikke noe i veien for at det kan bestemmes at styret skal ha

andre oppgaver i tillegg.

[18] I henhold til § 12, nr.6 står årsmøtet fritt til å organisere laget

slik det ønsker i underavdelinger og/eller grupper. Disse kan gis den

betegnelse årsmøtet ønsker, og kan også være representert i lagets styre

hvis årsmøtet bestemmer det.Det gjøres også oppmerksom på at flere særidrettslag kan være knyttet

sammen i et felles allianseidrettslag, som har til oppgave å være et

felles organ for disse særidrettslagene. På denne måten vil lagene ha et

fellesskap gjennom tilhørigheten til allianselaget, samtidig som de

beholder sin økonomiske og juridiske selvstendighet. I praksis ordnes

dette med at medlemmene i særidrettslagene samtidig er medlemmer i

allianselaget.

[19] Jfr. § 12, nr. 6.

[20] Dette innebærer bl.a. at det bare er lagets styre (hovedstyret der

laget har grupper/avdelinger med egne styrer) som kan foreta ansettelser

og inngå sponsorkontrakter.Basis-lovnorm for idrettslag

(Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999)


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert avIdrettenOnline